Personuppgiftspolicy

Allmänt:

För oss är våra medlemmars förtroende av allra största vikt. Vi vet att det förtroendet bland annat bygger på hur vi hanterar den information vi samlar in om dig som medlem och vår förmåga att skydda din integritet. Vi utför all insamling och behandling av personuppgifter i enlighet med gällande integritetsskyddslagstiftning. Vi strävar alltid efter att minimera de uppgifter vi behandlar och vi säljer aldrig dina personuppgifter till andra företag.  Syftet med denna personuppgiftspolicy är att på ett så tydligt och transparent sätt som möjligt beskriva hur vi samlar in och använder personuppgifter och vad du som medlem har rätt att begära av oss när det gäller den hanteringen.

Dina rättigheter:

Rätt till tillgång om vad som finns registrerat

Du har rätt att när som helst begära information om de personuppgifter vi har om dig.

Rätt till rättelse

Du har rätt att begära rättelse av dina personuppgifter om de är felaktiga, inbegripet rätten att komplettera ofullständiga personuppgifter.

Du som medlem eller förmyndare för en av våra medlemmar kan rätta/komplettera din uppgifter genom att logga in via vår hemsida www.mudo.se

Rätt till radering:

Du har rätt att begära att vi ska radera alla personuppgifter om dig.

Vi vill göra dig uppmärksam på att vi kan säga nej till din begäran radering, om det finns legala skyldigheter som hindrar oss att radera uppgifterna. Om vi på grund av detta inte kan radera uppgifterna kommer vi istället att blockera personuppgifterna för andra ändamål än det som hindrar radering.

Rätt till begränsning

Du har rätt att kräva att vi begränsar hanteringen av dina personuppgifter;

Om du motsätter dig personuppgiftsbehandling som vi gör med stöd av vårt berättigade intresse, ska vi begränsa all hantering av uppgifterna under den tid det pågår utredning av om sådant berättigat intresse föreligger.

Om du har hävdat att dina personuppgifter är felaktiga ska vi begränsa all hantering av dessa uppgifter under pågående utredning av huruvida personuppgifterna är korrekta.

I de fall vi hänvisat till intresseavvägning som laglig grund för ett ändamål har du rätt att invända mot behandlingen. För att kunna fortsätta att behandla uppgifterna efter en sådan invändning behöver vi visa tvingande berättigade skäl som väger tyngre än de intressen du åberopat.

Rätten till dataportabilitet

Du har då vår behandling grundas på fullgörande av avtal, rätt att få dina personuppgifter överförda till dig eller annan personuppgiftsansvarig, där så är möjligt i ett strukturerat, vanligt och maskinläsningsbart format. Det gäller endast sådana personuppgifter du själv har givit oss.

Klagomål till tillsynsmyndighet

Du har alltid rätt att framföra klagomål om vår behandling av dina personuppgifter till en tillsynsmyndighet som i vårt fall är Datainspektionen. För kontaktuppgifter, se www.datainspektionen.se.

Personuppgiftsansvarig:

MUDO AB, org nr 556865-9451
Ormingeplan 2, 132 30
Saltsjö-Boo
info@mudo.se
(”MUDO AB”) som är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter för föreningarna Nacka Taekwondo Academy IF  (org nr 802475-0450 ) och Team Academy IF (org nr 802493-8600)

För att säkerställa att inte möjligheten att utöva dina rättigheter enligt gällande integritetslagstiftning ska missbrukas av någon annan till skada för dig har vi enligt gällande integritetsskyddslagstiftning ett ansvar att vid kontakter säkerställa din identitet. Beroende på vad kontakten avser kan vi därför komma att kräva att du på lämpligt sätt kan styrka din identitet.

Vad är en personuppgift?

En personuppgift är varje upplysning som direkt eller indirekt kan knytas till en fysisk levande person. Exempel på personuppgifter är namn, adress, person- eller annat identifikationsnummer, telefonnummer, e-postadress och IP-nummer.

Vem behandlar utlämning av personuppgifter?

Vi använder ett antal olika IT-tjänster och IT-system i vår verksamhet.

Internt hanterar vi personuppgifter i vår medlemsdatabas via SportAdmin. Vissa uppgifter är lagrade hos våra leverantörer eller i molnlösningar och innebär att vi överför personuppgifter till leverantören, i vilket fall leverantören är vårt personuppgiftsbiträde som behandlar uppgifterna på vårt uppdrag och uteslutande enligt våra instruktioner.

Utöver leverantörer för våra egna system använder vi externa leverantörer för personifiering och analys av användarbeteenden. Detta rör framför allt uppgifter som inhämtas genom cookies och hanteras anonymt på aggregerad nivå, dvs utan användning av personuppgifter.

Vi använder för hanteringen av vårt lojalitetsprogram en extern leverantör.

Utlämning av personuppgifter till tredje land:

Vi strävar alltid efter att dina personuppgifter i första hand ska hanteras inom EU/EES. I vissa fall tex då vi delar uppgifterna med ett personuppgiftsbiträde kan dock förekomma att uppgifter lagras i ett land utanför EU/EES. I dessa fall garanteras skyddsnivån antingen genom beslut från EU-kommissionen om att landet ifråga säkerställer en adekvat skyddsnivå eller genom användandet av s.k. lämpliga skyddsåtgärder, tex godkänd uppförandekod i mottagarlandet, EU:s modellklausuler eller Privacy Shield.

Vilka personuppgifter samlar vi in om dig och för vilket ändamål?

Allmänt

Det övergripande syftet med vår behandling av dina personuppgifter är att kunna administrera din tillgång till, och din användning av, våra tjänster och för att utveckla och förbättra vår verksamhet och din kundupplevelse.

Vi samlar in personuppgifter om dig på flera sätt, men i första hand direkt från dig när du använder våra digitala tjänster. Vi strävar efter att minimera de uppgifter vi behandlar och vi säljer aldrig dina personuppgifter till andra företag.

Vi använder inte automatiserat beslutsfattande.

Vi sparar eller behandlar inte konto- eller kreditkortsuppgifter. 

När du blir medlem eller lämnar en intresseanmälan

När du blir medlem eller lämnar en intresseanmälan hos oss, samlar vi in och sparar personuppgifter för att kunna administrera ditt medlemskap/intresse och för att kunna skicka riktade erbjudanden till dig som medlem eller intressent.

 • Kategori av personuppgifter; personnummer, adress, e-postadress, telefonnummer, medlemsnummer 
 • Laglig grund; Fullgörande av avtal. Uppgifterna krävs för att vi ska kunna fullgöra våra åtaganden till dig som medlem. Om uppgifterna inte lämnas kan våra åtaganden inte fullgöras och vi tvingas då neka dig medlemskap/intresse
 • Lagringsperiod; Så länge medlemskapet varar. Medlemskapet kan avslutas av dig via info@mudo.se eller om du varit inaktiv (inte genomfört några reservationer eller intresseanmälaningar) under en period om 36 månader.

När du agerar som medlem

Ändamålet med detta är att vi vill kunna ge dig rekommendationer, anpassade event och relevanta annonser baserat på dina intressen och dina tidigare val av våra kurser. Informationen gör också att vi kan leverera digitala annonskampanjer som är anpassade till varje enskild användare så att du kan få relevanta annonser utifrån din profil.

 • Kategori av personuppgifter; Köphistorik och användargenererad data, tex klick- och besökshistorik
 • Laglig grund; Fullgörande av avtalet om medlemskap i lojalitetsprogrammet. Uppgifterna behövs för att kunna leverera en personligt anpassad upplevelse av våra tjänster till våra medlemmar.
 • Lagringsperiod; Så länge medlemskapet varar. Medlemskapet kan avslutas av dig på ”Mina sidor” eller om du varit inaktiv (inte genomfört några reservationer eller köp) under en period om 36 månader.
 • Laglig grund; Berättigat intresse
 • Lagringsperiod; Om du är medlem i vårt lojalitetsprogram sparar vi information om ditt deltagande så länge du är medlem för att vi ska kunna skicka relevant information till dig om kommande tävlingar eller event.

Om du är i kontakt med vår kundtjänst via e-post eller telefon (eller då ett kundstjänstärende initieras vid besök på våra anläggningar) kan vi, beroende på vad ärendet gäller, komma att spara sådana uppgifter om dig som behövs för att lösa ditt kundtjänstärende.

 • Kategori av personuppgifter; namn, telefonnummer, adress, eller e-postadress.
 • Laglig grund; Berättigat intresse. Uppgifterna behövs för att tillgodose ditt och vårt berättigade intresse av att hantera kundserviceärenden
 • Lagringsperiod: 18 månader från det att ärendet registrerats

Som representant för företag eller annan organisation

Om du kontaktar oss som företrädare eller representant för ett företag eller en organisation, t.ex. i samband med förfrågningar om annonsköp, köp av kurser eller bokning av event på någon av våra anläggningar, kan vi komma att spara dina kontaktuppgifter för att kunna kommunicera kring fullgörandet av leveransen av det ditt företag/din organisation bokat eller köpt, eller för att kunna kontakta dig/ditt företag/din organisation med erbjudanden i framtiden.

 • Kategori av personuppgifter; namn, telefonnummer, e-postadress
 • Laglig grund; För det fall bokning eller avtal träffas är den lagliga grunden fullgörandet av vårt avtal. För det fall kontakten inte leder till bokning eller köp utgör den lagliga grunden vårt berättigade intresse av att kunna återkomma till dig med liknande erbjudanden i framtiden
 • Lagringsperiod; Uppgifterna sparas under en period om 36 månader.

Uppgifter som samlas in från någon annan än dig själv

Utöver de personuppgifter du själv lämnar till oss, eller som vi samlar in baserat på hur du som medlem i MUDO AB, NTA & TA använder våra tjänster, hämtar vi för dig som är medlem också regelmässigt in adressuppgifter från offentliga register för att vara säkra på att vi har rätt adressuppgifter till dig. Vi hämtar också in uppgifter om sammansättningen på ditt hushåll.

Rättslig förpliktelse

Personuppgifter används också av oss för att vi i förekommande fall ska kunna uppfylla våra rättsliga förpliktelser, t.ex. avseende redovisning.

Lagringstid:

Dina personuppgifter lagras inte längre än det är nödvändigt för att kunna uppfylla ändamålen med behandlingen såsom de beskrivs i denna personuppgiftspolicy under punkten ”Vilka personuppgifter samlar vi in om dig och för vilket ändamål?”. Dina personuppgifter raderas eller anonymiseras när de inte längre är relevanta för de ändamål som de har samlats in för.

Ändringar i personuppgiftspolicyn

Denna personuppgiftspolicy kan komma att uppdateras från tid till annan. Den senaste versionen hittar du alltid på denna sida. Vid uppdateringar som är av avgörande betydelse för hur vi hanterar dina personuppgifter (t.ex. ändring av angivna ändamål för behandlingen) och som kan vara av avgörande betydelse för dig, kommer vi i de fall du är medlem att meddela dig via e-post.